ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠤᠮᠧᠼ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1898) ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠸᠠᠰᠨᠧᠼᠣᠸ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠪᠷ ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ᠂ ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠤᠮᠧᠼ᠂ ᠠᠯᠶᠣᠱᠠ ᠫᠣᠫᠣᠸᠢᠴ)

ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠤᠮᠧᠼ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠢᠶ ᠠ́ ᠮᠤ́ᠷᠣᠮᠧᠼ) ᠨᠢ ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠪᠷ ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴᠠᠯᠶᠣᠱᠠ ᠫᠣᠫᠣᠸᠢᠴ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠤᠮᠧᠼ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ