ᠢᠯᠡ-14

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ ᠢᠯᠡ-14
ᠠᠶᠢᠷᠣᠹᠯᠣᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ ᠢᠯᠡ-14 ᠠᠠᠯᠢᠨᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ 1970 ᠣᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠃

ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ ᠢᠯᠡ-14 (Russian: ᠢᠯᠡ-14; North Atlantic Treaty Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ: "Crate") ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠍ ᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠᠨᠳ 1950 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠢᠯᠡ-14 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠳᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠯᠡ-14 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠺ-40ᠠᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠦᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠯᠡ-14&oldid=357739》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ