ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Fly-swatter.jpg

ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷ - ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ 10 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡᠷᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠠ 20-40 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠰᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠣᠨᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠥᠬᠥᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ