ᠢᠮ ᠶᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠢᠮ ᠶᠨᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠤᠨ᠎ᠠ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠰᠣᠯᠣᠨ᠃ 윤아 → ᠶᠡᠦᠨᠢ ᠪᠠᠨ
ᠠᠩᠭᠯ᠃ Yoona → ᠶᠤᠨ᠎ᠠ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠰᠣᠯᠣᠨ᠃ 임윤아 → ᠢᠮ ᠶᠡᠦᠨᠢ ᠪᠠᠨ →
→ ᠢᠮ ᠶᠨᠢ ᠪᠠᠨ → ᠢᠮ ᠶᠤᠨ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1990-05-30) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨFlag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ᠂
ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ
ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠶᠠᠫᠣᠨᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠫᠣᠫ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠦ ᠫᠣᠫ
ᠲᠥᠷᠥᠯОАК, ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2004—2007 ᠣᠨ (ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ)
2007 ᠣᠨ—ᠣᠳᠣ (ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)
ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭᠰᠤᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯSM Town
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢSM Entertainment
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤgirlsgeneration.smtown.com
Im Yoona signature.png
ᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ

ᠶᠨᠠ (ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠤᠨ᠎ᠠ, ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ Yoona ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ) ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢᠮ ᠶᠨᠠ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 임윤아 ᠨᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠮ ᠶᠨᠢ ᠪᠠᠨ, ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠮ ᠢᠦᠨ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠨ᠎ᠡ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ Im Yoon-Ah) 1990 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃[1] ᠶᠨᠠ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ SM Entertainment (ᠡᠰᠡ-ᠡᠮ ᠡᠩᠲ᠋ᠧᠷᠲᠠᠶᠢᠨᠮᠧᠨᠲ) ᠍ ᠳᠦ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠬᠦ ᠳᠦ 5 ᠵᠢᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ SM Entertainment ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ (Girls' Generation) ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠨᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠶᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠶᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠪᠴᠢᠭᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭᠦᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠬᠣᠶᠣᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2]


ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠰᠤᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ

ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ (ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Year ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠪᠡᠨ
2010 «ᠢᠨᠨᠢᠰᠹᠷᠢ ᠡᠳᠦᠷ» (ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ) Innisfree Innisfree Day 03:42 ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
2008 ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ 못말리는 결혼 ᠮᠤᠲᠤᠮᠠᠯᠯᠢᠨᠡᠨ ᠭᠶ᠋ᠢᠯᠬᠣᠨᠢ Unstoppable Marriage ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ (ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠺᠢᠮ ᠰᠣᠨᠦᠭ

ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂
ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂
ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳᠦᠷᠦ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ
2007 ᠶᠢᠰᠦ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ 9회말 2아웃 9 ᠬᠣᠮᠠᠯ 2 ᠠᠦ᠋ᠰ 9 Ends 2 Outs ᠰᠢᠩ ᠵᠦᠶᠣᠨ MBC
2008 ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ 천하일색 박정금 ᠴᠣᠩᠬᠠᠶᠢᠯᠰᠡᠢ ᠶᠢ ᠫᠠᠭ ᠴᠣᠩ ᠢᠶᠡᠮ Woman of Matchless Beauty ᠮᠢ ᠡᠢ (ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ) MBC
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ 너는 내 운명 ᠨᠣᠨᠢᠨᠢ ᠨᠡᠢ ᠦᠨᠦᠮᠢᠶᠣᠨ You Are My Destiny ᠴᠢᠨ ᠰᠡᠢᠪᠶᠣᠭ (ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ) KBS
2009 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠨᠡᠰᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠨ 신데렐라 맨 ᠰᠢᠨᠳᠧᠷᠡᠯᠯᠠ ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ Cinderella Man ᠰᠣ ᠶᠦᠵᠢᠨᠢ (ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ) MBC
2012 ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ 사랑 비 ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠢ Love Rain ᠺᠢᠮ ᠶᠨᠢᠬᠢ / ᠴᠣᠩ ᠬᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ) KBS2

ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ
2010 ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ 2 패밀리가 떴다2 Family Outing 2 ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ SBS

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ (ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠯᠢᠫ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
2004 ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ 마법의 성 ᠮᠠᠫᠣᠪᠦᠢ ᠰᠣᠨ Magic Castle TVXQ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
2006 ᠴᠢ U Super Junior ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠯ 열정 ᠶᠣᠯᠵᠢᠨ My Everything The Grace ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
2007 ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠶ᠎ᠡ Marry U Super Junior ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
2008 ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ Propose ᠢ ᠰᠥᠩᠴᠢᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
2009 ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ That Guy's Woman 24/7 ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
2010 ᠺᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ Caribbean Bay ᠰᠤᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ 2PM ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
2011 ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠎ᠠ 누난 너무 예뻐 ᠨᠦᠮᠠᠨᠢ ᠨᠣᠮᠤ ᠶᠡᠫᠫᠣ Replay (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ SHINee ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ

ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
(ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠪᠠ)
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
(ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ)
2011 - 12 - 24 KBS ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ KBS Entertainment Awards
2011 - 12 - 29 SBS ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ "ᠺᠠᠶᠤ ᠲᠡᠵᠢᠨ" ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ 가요대전 ᠺᠠᠶᠤ ᠲᠡᠵᠣᠨᠢ SBS 'Gayo Daejun'
2011 - 11 - 14 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ "ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ" ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ Love Sharing concert
2011 - 12 - 26 KBS ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ KBS Entertainment Awards

ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠮᠢᠩ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃

 • [2004-2008] Elite Uniform Model
 • [2006] Teun Teun English "Follow Me"
 • [2006] Sanyo Eneloop Rechargeable Battery
 • [2006-2007] Elite (SS501 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ)
 • [2007] Sunkist Lemonade (ᠬᠢᠴᠢᠯ ᠺᠠᠨᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ)
 • [2008] Solar-C Vitamin
 • [2008] Elite Uniform (2PM ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ)
 • [2008-2009] Clean & Clear (ᠺᠢᠮ ᠰᠤᠡᠨᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ)
 • [2008-2010] YeJiMin
 • [2009-2012] Innisfree
 • [2010] S-Oil
 • [2010] Caribbean Bay (2PM ᠍ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ)
 • [2011-2012] EIDER (ᠢ ᠮᠢᠨᠬᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ)
 • [2012] Ciba Vision's FreshLook & Dailies

ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠺᠢᠨᠣ᠋, ᠳᠦᠷᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ
2008 KBS ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ОАК ᠍ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ KBS Drama Awards ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
KBS ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ОАК ᠍ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ KBS Drama Awards ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ (ᠨᠡᠲᠦᠴᠢᠳ ᠦᠨ) ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ОАК ᠍ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ Korean Drama Festival ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ (ᠨᠡᠲᠦᠴᠢᠳ ᠦᠨ) ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
2009 ᠫᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ Baeksang Arts Awards ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠫᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ Baeksang Arts Awards ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
2010 ᠫᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ Baeksang Arts Awards ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠨᠡᠰᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
2012 Mnet ᠍ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ Mnet 20's Choice Awards ОАК ᠍ ᠤ 20 ᠍ ᠢᠤᠳ᠋ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
KBS ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ОАК ᠍ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ KBS Drama Awards ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ (ᠨᠡᠲᠦᠴᠢᠳ ᠦᠨ) ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠮ_ᠶᠤᠨ᠎ᠠ&oldid=433722》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ