ᠢᠮ ᠴᠢᠨ ᠵᠣᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠮ ᠴᠢᠨ ᠵᠣᠩ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠰᠣᠯ᠃ 임창정 → Im Chang-jeong
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1973 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1973-11-30) (45 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
ᠺᠶᠣᠩᠭᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨFlag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯОАК, ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ1990 ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ

ᠢᠮ ᠴᠢᠨ ᠵᠣᠩ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 임창정 - ᠢᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭ ᠵᠣᠩ ᠢ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠳᠤ Yim Chang-jung) — ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ