ᠢᠮᠰᠢᠯ ᠭᠦᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠯᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠮᠰᠢᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠢᠮᠰᠢᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 임실군 - ᠢᠮ ᠰᠢᠯ ᠭᠦᠨ) — ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠯᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (군 ᠺᠥᠩᠢ). 597.1 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ 30,704 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠍ ᠤᠫ), 11 ᠰᠤᠮᠤ (ᠮᠶᠣᠨᠢ) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ