ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠲᠤ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ:

<math>\mathbf{I} = \int \mathbf{F}\, dt </math>

ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ

I ᠨᠢ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ (ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ J ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ),
F ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ
dt ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ:

<math>\mathbf{I} = \int \frac{d\mathbf{p}}{dt}\, dt </math>
<math>\mathbf{I} = \int d\mathbf{p} </math>
<math>\mathbf{I} = \Delta \mathbf{p} </math>

ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠰ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ:

<math>\mathbf{I} = \mathbf{F}\Delta t = m \Delta \mathbf{v}</math>

ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ

F ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠴᠦ
<math>\Delta t</math> ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠠᠪᠠᠯ
m ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠮᠠᠰ
Δv ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ
v = Δ(mv) ᠨᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠨ ᠮᠣᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃de:Impuls#Kraftstoß

sv:Rörelsemängd#Impuls

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ&oldid=341092》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ