ᠺᠧᠷᠲ᠋ᠧᠰ ᠢᠮᠡᠷᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠢᠮᠡᠷᠧ ᠺᠧᠷᠲ᠋ᠧᠰ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{2}}}
ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ
ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ : 2002
ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ : ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ :

ᠺᠧᠷᠲ᠋ᠧᠰ ᠢᠮᠡᠷᠧ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ/ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ Kertész Imre, 1929 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠰᠸᠧᠨᠼᠢᠮᠡᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠯᠠᠭᠧᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1953 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠺᠣᠰᠲ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ》 ᠍ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠺᠧᠷᠲ᠋ᠧᠰ ᠢᠮᠡᠷᠧ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ