ᠢᠮᠠᠺᠦᠶᠢᠯ ᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠮᠠᠺᠦᠶᠢᠯ (1582−1644) — 1611−1642 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠱᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ