ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ
Irish Goat.jpg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠭᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ: ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠲᠠᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: Bovidae
ᠳᠡᠳ᠋ ᠣᠪᠤᠭ: Caprinae
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Capra
ᠵᠦᠢᠯ: C. aegagrus
ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ: C. a. hircus
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Capra aegagrus hircus
(ᠺᠠᠷᠯ ᠯᠢᠨᠡᠨᠢ᠂ 1758)
ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ
Capra hircus


ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ (Capra hircus ᠪᠤᠶᠤ Capra aegagrus hircus) ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦ᠋ ᠍ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠡᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠯᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦᠡᠶᠢᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ»
\]ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 150-300 ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠥᠭᠳᠡᠭ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ&oldid=430943》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ