ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠭᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ ᠪᠣᠯ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠲᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠡᠸᠷᠧᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃ 3000 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠭᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ:

  • ᠪᠢᠪᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ (ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ - ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ)
  • ᠡᠯᠯᠢᠨᠢᠰ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ (ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ - ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ II ᠵᠠᠭᠤᠨ)
  • ᠲᠠᠯᠠᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ (II ᠵᠠᠭᠤᠨ - ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ)
  • ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ (1750 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ)

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ