ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠢᠷᠺᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠢᠷᠺᠢᠨ
ᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠼᠺ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ
Igor Ivanovich Strelkov Yekaterinburg3.JPG
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠸᠰᠧᠸᠣᠯᠣᠳᠣᠪᠢᠴ ᠭᠢᠷᠺᠢᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠢᠷᠺᠢᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17, 1970
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ