ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ
Igor Akinfeev.jpg
ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠳᠤ2009 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠭᠠᠷᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1986 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 (1986-04-08) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ
ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠸᠢᠳᠨᠠᠧ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.86
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ35
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1991–2002ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ280(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004–ᠣᠷᠣᠰ72(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26

ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠢ́ᠭᠣᠷᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢ́ᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧ́ᠧᠦᠢ, 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠢᠳᠨᠠᠧ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠳᠤ 17 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ I ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 'ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ' ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ 'ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ' (ᠡᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠲᠷᠧᠯᠢᠽᠣᠸᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠷᠣᠳᠢᠣᠨᠣᠪ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ) ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃[1] ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ III (ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠣᠪᠴᠢᠨᠨᠢᠺᠣᠸ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠶᠼᠧᠰᠯᠠᠪ ᠮᠠᠯᠠᠹᠧᠸ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ), 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ I, 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ I ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[2]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ (1:1) ᠯᠢ ᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 'ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ'.[3]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
 • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2012-2013
 • ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ (Sport-Express): 2006
 • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2005
 • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 33 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ: # 1 (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14); # 2 (2011/2012); # 3 (2004).
 • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2008, 2009, 2010
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2008
 • ᠯᠪ ᠶᠠᠰᠢᠨᠢᠢ 'ᠵᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ' ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ
 • ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 'ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬ᠎ᠠ' ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ: ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠ (2010), ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ (2005, 2006, 2008, 2009)
 • ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠣᠳᠣᠨ: 2006
 • ᠯᠪ ᠶᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 'ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ' ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "ᠬᠣᠷᠣᠱᠣ! ᠨᠣ ᠮᠠᠯᠠ᠃..", Sovetsky Sport, 13 October 2008. 22 November 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Russian) 
 2. Advocaat announced the finalized Euro Squad (Russian) (25 May 2012).
 3. Russia v South Korea: World Cup 2014 – as it happened. Guardian (17 June 2014). 18 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠭᠠᠷᠢ ᠠᠺᠢᠨᠹᠧᠸ»


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ