ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ
יהודים
ᠮᠠᠶᠢᠮᠣᠨᠢ ᠳᠤ
ᠪᠧᠨ᠋ᠧᠳᠢᠺ ᠲᠤ ᠰᠫᠢᠨᠦᠽᠠ
ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠡᠶᠢᠨᠱᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ
ᠨᠲᠠᠯᠢ ᠫᠣᠷᠲᠤᠮᠠᠨ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — ᠶᠡᠸᠷᠧᠢᠴᠦᠳ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 14 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠢᠰᠷᠸᠯ — 6,042,000 (2013)
Flag of the United States.svg ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ) — 5,425,000 (2011)
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠢᠭᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠰᠧᠮᠢᠲ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ

ᠶᠧᠸᠷᠧ́ᠢ — ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1948 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠧᠮᠢᠲ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 14 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ.

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ/ᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ % ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ %
1 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (2009)[1] 6,544,000 2.1% 45%
2 ᠢᠰᠷᠸᠯ (2010) [2] 5,800,000 75.5% 42%
3 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 606,000 1.0% 4.2%
4 ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 393,660 1.2% 3.0%
5 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 350,000 0.6% 2.3%
6 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ [3] 280,000 0.8% 2.3%
7 ᠣᠷᠣᠰ 228,000 0.14% 1.7%
8 ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 120,000 0.56% 0.9%
9 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 118,000 0.14% 0.88%
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ&oldid=419832》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ