ᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠡᠬᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳᠡᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ
ᠠᠳᠠᠭ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠤᠷᠲᠤ 3,200 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ 6,600 ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠰ (ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ)
ᠤᠰᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1,165,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠢ (ᠰᠠᠮ᠃ सिन्धु Sindhu) ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠴᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 1,165,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 21 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ