ᠢᠩ ᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠧᠯᠲ᠋ᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠩ ᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠧᠯᠲ᠋ᠧᠨ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠩ ᠢᠶ ᠡᠪᠤᠷᠭ ᠬᠧᠯᠲ᠋ᠧᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1950 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 (1950-12-31) (68 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠷᠠᠶᠩᠯᠠᠩ ᠳᠤ-ᠫᠠᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠠᠲᠰᠢᠨᠴᠦᠭᠸᠧᠰᠲ᠋ᠦᠶᠢᠮ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ 1976 4 x 100 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ 1976 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠢᠩ ᠢᠶ ᠡᠪᠤᠷᠭ "ᠢᠩ ᠢᠶ᠎ᠡ" ᠬᠧᠯᠲ᠋ᠧᠨ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Ingeborg "Inge" Helten, 1950 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠴᠤ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠴᠢ᠃

ᠬᠧᠯᠲ᠋ᠧᠨ 1976 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ 11.04 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠠᠨᠧᠭᠷᠧᠲ ᠷᠢᠬᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠷᠧᠨᠠᠲ᠋ᠧ ᠰᠲ᠋ᠧᠭᠧᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠨ 200 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 5 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠢᠬᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠡᠯᠪᠠᠷ ᠫᠣᠰᠰᠧᠺᠧᠯᠠᠨᠧᠭᠷᠧᠲ ᠺᠷᠣᠨᠭᠧᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ 4 ᠬ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 42.59 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠠᠴᠠ 0.04 ᠍ ᠬᠡᠨ ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠬᠣᠴᠣᠷᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠷᠧᠨᠠᠲ᠋ᠧ ᠰᠲ᠋ᠧᠭᠧᠷ
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ

{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠠᠨᠧᠭᠷᠧᠲ ᠷᠢᠬᠲ᠋ᠧᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ