ᠢᠩᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠩᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ
ᠺᠦ᠋ᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ
ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠯ 1122-1146
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 1122
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠸᠠᠩ ᠬᠡ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1109 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠺ ᠡᠴᠠᠨ
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1146 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠺ ᠡᠴᠠᠨ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ
ᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠸᠠᠩ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠦ᠋ᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ
ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠡᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ
ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠩᠳᠣᠺ ᠬᠠᠲᠤᠨ
ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠩᠵᠤᠩ

ᠢᠩᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ ᠨᠢ (1109-1146) 1122-1146 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 17 ᠳᠠᠬᠢ ᠸᠠᠩ ᠶᠤᠮ᠃ 1145 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠭᠦᠺ ᠰᠠᠭᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠶᠡᠵᠤᠩ ᠸᠠᠩ
ᠺᠦ᠋ᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
{{{ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ}}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ