ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ
Cherry.JPG
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
Division: ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
ᠪᠠᠭ: ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠣᠪᠤᠭ: ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ: ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ
ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ

ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠣᠷᠲ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 1 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠡᠲᠡᠢ᠃  ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠠᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠨᠢ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ (ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ Prunus avium) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠢᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ (ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ Prunus cerasus) ᠍ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩᠾᠸᠪᠸᠢᠱᠠᠨᠰᠢᠭᠠᠨᠰᠤᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩᠾᠸᠨᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ᠂ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠢᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠺ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡᠡᠶᠢᠨ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠨᠣᠷᠮᠠᠨᠳᠢ ᠳᠤ ᠱᠧᠷᠢᠰ (cherise) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠴᠧᠷᠷᠢ (chery) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠢ 16 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1,900 ᠺᠢᠯᠣᠲᠣᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 3 ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ:

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
1 ᠲᠦᠷᠺ 260,000 ᠲᠠᠩᠺ
2 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 250,000 ᠲᠠᠩᠺ
3 ᠢᠷᠡᠨ 224,000 ᠲᠠᠩᠺ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Cherry
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠩᠲᠣᠣᠷ&oldid=483343》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ