ᠢᠨ ᠢᠸᠠᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠨ ᠢᠸᠠᠲ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠨ ᠷᠣᠰ ᠢᠸᠠᠲ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.91 m (6 ft 3 in)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠫᠦᠯ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ6
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠳᠧᠷᠪᠢ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1999–2003ᠠᠩᠭᠯᠢᠳᠧᠷᠪᠢ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ34(0)
2001ᠠᠩᠭᠯᠢᠨᠣᠷᠲᠣᠭᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠲᠠᠤᠨ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)11(0)
2003–2005ᠠᠩᠭᠯᠢᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠹᠢᠯ ᠳᠤ84(9)
2005–2007ᠠᠩᠭᠯᠢᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ27(0)
2006–2007ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠫᠦᠯ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)26(0)
2007–ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠫᠦᠯ123(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 16:39, 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (UTC).
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠢᠨ ᠷᠣᠰ ᠢᠸᠠᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ian Ross Evatt, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃
<tr> <th colspan="3">ᠪᠠᠭ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ</th> <th colspan="2">ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th> </tr> <tr> <th>ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ</th><th>ᠪᠠᠭ</th><th>ᠯᠢᠭ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> </tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

2000-01 ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 1 0 0 0 0 0 1 0
2001-02 ᠨᠣᠷᠲᠣᠭᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠲᠠᠤᠨ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ) ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ 11 0 - 2 0 13 0
2001-02 ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 3 0 - - 3 0
2002-03 ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 30 0 1 0 2 1 33 1
2003-04 ᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ 43 5 1 1 1 0 47 6
2004-05 41 4 1 0 1 0 43 4
2005-06 ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 27 0 - 1 0 28 0
2006-07 ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠯᠢᠭ 44 0 5 1 1 0 54 1
2007-08 ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 29 0 1 0 2 0 32 0
2008–09 33 1 1 0 1 0 35 1
2009-10 36 4 1 0 1 0 41 4
2010-11 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 7 0 7 0
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 308 14 11 2 12 1 337 17

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠨ_ᠢᠸᠠᠲ&oldid=332252》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ