ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ХББ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠮᠢᠯᠠᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ I Nerazzurri (ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ)</td></tr>
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1908 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9</td></tr>
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠮᠢᠯᠠᠨ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 80,074 [1])</td></tr>
ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠮᠠᠰᠰᠢᠮᠣ ᠮᠣᠷᠠᠲᠲ᠋ᠢ</td></tr>
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠮᠠᠰᠰᠢᠮᠣ ᠮᠣᠷᠠᠲᠲ᠋ᠢ</td></tr>
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ ᠠᠷᠠᠦ᠋ᠵᠣ</td></tr>
ᠯᠢᠭ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ</td></tr>
2009–10 ᠰᠧᠷᠢᠶ ᠡ᠎ᠠ᠂ 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ</td></tr>
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
</td></tr></td></tr>

ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ</td></tr></table>

ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Football Club Internazionale Milano SpAᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠪᠠᠭ), ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ, ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠮᠢᠯᠠᠨ, ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ХББ, ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠭᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠣᠮᠪᠠᠷᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 1908 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

2009-10 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ 15 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2] ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃

1908 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 29 ᠴᠣᠮᠣ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 18, ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ 6 ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ 6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ᠃


ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[3]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ GK ᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠧᠽᠠᠷ
2 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ DF ᠢᠸᠠᠩ ᠺᠣᠷᠳᠣᠪᠠ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
4 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ DF ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠵᠠᠨᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
5 ᠰᠧᠷᠪᠢ MF ᠳᠧᠢᠩ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠺᠣᠸᠢᠴ
6 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠯᠤᠤᠰᠢᠣ
7 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ FW ᠵᠠᠮᠫᠠᠯᠠ ᠫᠠᠼᠼᠢᠨᠢ
8 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ MF ᠲᠢᠭᠣ ᠮᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠠ
9 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ FW ᠰᠠᠮᠤᠥᠯ ᠡᠲᠠ'ᠣ
10 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠤᠡᠰᠯ ᠱᠮᠠᠶᠢᠳᠧᠷ
12 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ GK ᠯᠤᠺᠠ ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠯᠴᠼᠢ
13 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠨ
14 ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ MF ᠬᠤᠰᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠵᠠ ᠵᠧᠨᠠ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
15 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ DF ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠷᠢᠨᠣᠺᠺᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
17 ᠺᠧᠨᠢᠶ ᠠ MF ᠮᠠᠺ ᠲᠤᠨᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
18 ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ FW ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠰᠤ ᠠᠴᠠ
19 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠪᠠᠨ ᠺᠠᠮᠪᠠᠶᠰᠰᠣ
20 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ MF ᠵᠢᠥᠯ ᠣᠪᠢ
21 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ GK ᠫᠠᠯᠠ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣᠨᠢ
22 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ FW ᠳ᠋ᠢᠧᠭᠣ ᠮᠢᠯᠢᠲ᠋ᠣ
23 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ DF ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠼᠼᠢ
25 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ DF ᠸᠠᠯᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠠᠮᠤᠥᠯ
26 ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ DF ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠪᠤ
27 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠺᠧᠳᠥᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ FW ᠭᠣᠷᠠᠨ ᠫᠠᠨᠳᠧᠸ
29 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠧ ᠺᠣᠦ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠣ
55 ᠶᠠᠫᠣᠨ DF ᠶᠦᠲᠠ ᠨᠠᠭᠠᠲ᠋ᠣᠮᠣ ᠴᠧᠽᠧᠨ᠋ᠠ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
57 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ DF ᠹᠧᠯᠢᠴᠧ ᠨᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠧᠷᠢᠶ ᠡ᠎ᠠ:

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ:

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (6): 1938–39, 1977–78, 1981–82, 2004–05, 2005–06, 2009–10
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (6): 1958–59, 1964–65, 1976–77, 1999–2000, 2006–07, 2007–08

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ:

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (5): 1989, 2005, 2006, 2008, 2010
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (3): 2000, 2007, 2009

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠢᠪ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ:

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (2): 1964, 1965

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ:

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 2010

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ/ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ:

Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ:

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (3): 1990–91, 1993–94, 1997–98
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 1996–97

Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ:

 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 2010

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Struttura. SanSiro.net. 25 February 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. ["Italy – List of Champions" http://www.rsssf.com/tablesi/italchamp.html]
 3. team. FC Internazionale Milano. 10 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠮᠢᠯᠠᠨ»
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ