ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠰᠦᠶᠣᠨᠠᠯ (ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠰᠦᠶᠣᠨᠠᠯ
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠰᠦᠶᠣᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠰᠦᠶᠣᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Sport Club Internacional)
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠣᠯᠣᠷᠣᠳᠣᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ)
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1909 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠧᠢᠷᠠ-ᠷᠢᠣ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 56,000[1])
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠫᠢᠹᠹᠧᠷᠣ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠰᠧᠯᠴᠠ ᠷᠣᠲ
ᠯᠢᠭ ᠰᠧᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠢ
2010 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ᠂ 4 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠰᠦᠶᠣᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Sport Club Internacional) ᠨᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠷᠢᠭᠤ-ᠭᠷᠠᠨᠳᠢ ᠳᠤ-ᠰᠤᠯᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ «ᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢ» ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ 1904 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ GK ᠯᠠᠦ᠋ᠷᠣ
24 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ GK ᠮᠤᠷᠤᠶᠡᠯ
28 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ GK ᠷᠧᠨᠠᠨ
25 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ GK ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠠᠪᠪᠦᠩᠳᠠᠨᠰᠦᠶ ᠡᠷᠢ
2 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠪᠣᠯᠢᠪᠤᠷ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠳᠠᠯᠠᠲᠠᠨ
14 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ DF ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠠ ᠰᠣᠷᠣᠨᠳᠣ
3 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠢᠨᠳᠢᠶᠠ
19 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠵᠤᠨ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠷᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠠᠯᠸᠧᠰ
26 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠷᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠺᠣᠨᠰᠧᠢ=ᠰᠠᠨ
12 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ DF ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠰᠡᠯᠸᠠ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯ
6 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠺᠯᠧᠪᠧᠷ ᠺᠣᠷᠷᠧᠠ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ
15 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠨᠧᠢ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠳᠧᠷᠯᠧᠢ
20 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠭᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
5 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠫᠠᠪᠯᠣ ᠭᠢᠨᠢᠶᠠᠰᠤ
16 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠲᠢᠩ ᠢᠶᠠ
21 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠸᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ
10 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠳ'ᠠᠯᠧᠰᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣ
17 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠽᠢᠨᠣ
11 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠵᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨᠨᠣ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠮᠠᠷᠢᠨᠣ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠣᠰᠺᠠᠷ
9 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ FW ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣ
18 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ FW ᠡᠳᠤ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ FW ᠢᠯᠡᠨ
22 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ FW ᠯᠧᠢᠨᠳᠠᠷᠣ ᠳᠠᠮᠢᠨ
- ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ FW ᠮᠠᠷᠺᠢᠨ ᠠᠴᠠ
23 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ FW ᠷᠠᠹᠥᠯ ᠰᠢᠪᠢᠽ

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Federation Internationale de Football Association ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
    • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 2006

ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠧᠷᠢ ᠪᠠᠨ᠎ᠠ

  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (3): 1975, 1976, 1979
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (5): 1987, 1988, 2005, 2006, 2009

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ

  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 1992
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 2009

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ