ᠢᠨᠢᠶᠠᠼᠢᠣ ᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠨᠢᠶᠠᠼᠢᠣ ᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧ
Ignazio Abate.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠨᠢᠶᠠᠼᠢᠣ ᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1986 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1986-11-12) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠰᠠᠩ ᠳᠤ'ᠠᠭᠲᠠ ᠳᠧ'-ᠭᠣᠲ᠋ᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ20
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1999–2004ᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–ᠮᠢᠯᠠᠨ136(1)
2004–2005ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
29(2)
2005–2006ᠫᠢᠶᠴᠡᠨᠴᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
13(0)
2006–2007ᠮᠣᠳᠧᠨᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
38(1)
2007–2008ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
24(1)
2008–2009ᠲᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
25(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (18-)3(0)
2005ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (19-)2(1)
2005–2006ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (20-)6(0)
2006–2009ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (21-)10(1)
2008ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (23-)8(1)
2011–ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ21(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20

ᠢᠨᠢᠶᠠᠼᠢᠣ ᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ PIgnazio Abate, 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ'ᠠᠭᠲᠠ ᠳᠧ'-ᠭᠣᠲ᠋ᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠡᠳ[1] 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠨᠠᠫᠣᠯᠢᠫᠢᠶᠴᠡᠨᠴᠠᠮᠣᠳᠧᠨᠠᠡᠮᠫᠣᠯᠢᠲᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ 2.55 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[2]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠼᠢᠣ ᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (2:0) ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠤ ЕАШТ ᠍ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃[3]

2014 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Seconda Squadra 2003/2004 (Italian). acmilan.com. Associazione Calcio Milan. the original on 9 October 2003 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 31 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. AC Milan Group 2009 Annual Report (Italian). AC Milan (ca. April 2010). 13 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Italy – Italy Under 21. soccerway.com. 6 February 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ