ᠢᠨᠢᠵᠢ ᠭᠦᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠢᠨᠢᠵᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠨᠸᠣᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠨᠢᠵᠢ (ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠢ)

ᠢᠨᠢᠵᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 인제군 - ᠶᠢᠨ ᠵᠢ ᠭᠦᠨ) — ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠨᠸᠣᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (군 ᠺᠥᠩᠢ). 1646.08 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ 31,620 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠍ ᠤᠫ), 5 ᠰᠤᠮᠤ (ᠮᠶᠣᠨᠢ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ