ᠢᠩᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ
 • ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ 인천광역시
 • ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ 仁川廣域市
 • 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠢᠭ Incheon Gwang-yeoksi
 • 1938 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠢᠭ Inch'ŏn Kwang'yŏkshi
 • ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠨᠢ ᠴᠣᠣᠨᠢ ᠺᠦ᠋ᠠᠨ ᠶᠣᠺ ᠰᠢ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠩᠴᠢᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠦᠳᠦᠶᠢᠺᠣᠣᠨᠢ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1,029.43 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,710,579 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2600 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+9)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +82 331
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ incheon.go.kr (ᠰᠣᠯᠣᠨ᠃)

ᠢᠩᠴᠢᠨ (ᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢ; ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 인천 ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠩ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Incheon; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠴᠢᠬᠠᠨ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 8 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (구 - ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠺᠦ, ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦ), 2 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠺᠥᠩ, ᠭᠦᠨ) ᠍ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳ/ᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ

Map Incheon-gwangyeoksi.png

1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ — (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 구 ᠺᠦ)
1 ᠴᠣᠩ ᠭᠦ 중구 95,051
2 ᠲᠤᠩ ᠭᠦ 동구 77,306
3 ᠨᠠᠮ ᠭᠦ 남구 416,144
4 ᠶᠣᠩᠰᠦ ᠭᠦ 연수구 290,183
5 ᠨᠠᠮᠳᠤᠨ ᠭᠦ 남동구 503,317
6 ᠫᠫᠶᠣᠨ ᠭᠦ 부평구 559,561
7 ᠺᠧᠢᠩ ᠭᠦ 계양구 343,159
8 ᠰᠣ ᠭᠦ 서구 460,198
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ — (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 군 ᠺᠥᠩ)
9 ᠭᠠᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ 강화군 66,879
10 ᠤᠨᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨ 옹진군 19,931

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠩᠴᠢᠨ&oldid=406200》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ