ᠢᠨᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠨᠣᠸᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠢᠨᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠨᠣᠸᠠ
(ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠠ)
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠨᠠ ᠶᠠᠺᠣᠸᠯᠧᠸᠨᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠨᠣᠸᠠ
(ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠺᠣᠸ ᠤᠨ ᠢᠨᠠ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (1990-04-17) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ЗСБНБурУ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ)
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠷᠣᠸᠧᠷᠧᠲ᠋ᠣ 2010 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
</th></tr><tr><td colspan="2" style="text-align:center; color:darkslategray; font-size:82%">2013-09-01 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃</td></tr>

</table>

ᠢᠨᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠨᠣᠸᠠ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠨᠠ ᠶᠠᠺᠣᠸᠯᠧᠸᠨᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠨᠣᠸᠠ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Inna Stepanova; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠺᠣᠸ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠨᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) — 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠᠴᠤ᠃ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠲ᠋ᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨᠸᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢ