ᠢᠨᠠᠢ ᠲᠠᠳᠠᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠨᠠᠢ ᠲᠠᠳᠠᠰᠢ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 柳井正, 1949 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰᠮᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠨᠢᠺᠯᠣ ᠶᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠠᠰ ᠲᠤ ᠷᠢᠨᠲ᠋ᠡᠢᠯᠢᠩ ᠢ ХК ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠃ ᠸᠠᠰᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠬᠢᠮ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ 40 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ 610 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ᠃ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠰᠠᠨ[1]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Japan's 40 Richest. the original on 2012-09-18 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ