ᠢᠧᠨᠰ ᠨᠣᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠧᠨᠰ ᠨᠣᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ
Jens Nowotny.JPG
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠧᠨᠰ ᠨᠣᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.87 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1979–1985ᠰᠫᠢᠯᠪᠧᠺᠭ
1985–1990ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠭᠰᠲ᠋ᠠᠯ
1990–1991ᠺᠠᠷᠯᠤᠰᠷᠦ᠋ᠡ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1991–1996ᠺᠠᠷᠯᠤᠰᠷᠦ᠋ᠡ103(7)
1996–2006ᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨ231(4)
2006ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠵᠠᠭᠷᠧᠪ10(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1994–1996ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ U2112(0)
1997–2006ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ48(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠢᠧᠨᠰ ᠨᠣᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Jens Nowotny, 1974 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠯᠤᠰᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 300 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2002 ᠣᠨ ᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ 1 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ 2 ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ