ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ
Georgios Karagounis 2010.jpg
ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ2010 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1977 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1977-03-06) (41 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠷᠧᠺᠫᠢᠷᠭᠣᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.76 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ14
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1993–1996ᠫᠠᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠭ ᠠᠴᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1996–1998ᠠᠫᠣᠯᠯᠠᠨ ᠰᠮᠢᠷᠨᠢᠰ55(9)
1998–2003ᠫᠠᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠭ ᠠᠴᠠ118(25)
2003–2005ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ21(0)
2005–2007ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ45(3)
2007–2012ᠫᠠᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠭ ᠠᠴᠠ133(16)
2012–ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ39(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1996–1999ᠭᠷᠧᠺ (21-)39(11)
1999–ᠭᠷᠧᠺ132(10)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15

ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Γιώργος Καραγκούνης, 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠢᠷᠭᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂[2] 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[3] ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ 1 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[4]

ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠨ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠷᠧᠺᠴᠦᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2005
  • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2004
  • ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2010
  • ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2010

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14", Premier League, 16 August 2013. 17 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Karagounis Signs. Fulham FC. 11 September 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Fulham 1 Wigan 1: Serious knee injury to Ramis takes gloss off Latics fighback. Daily Mail (12 January 2013).
  4. Giorgos Karagounis signs on at Fulham for 2013/4 season. Sky Sports News. 9 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠶᠢᠨᠢᠰ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ