ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ
Georgios Tzavelas.jpg
ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (2010)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠭᠧᠣᠷᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (1987-11-26) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠹᠢᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭПАОК
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ3
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2006–2008ᠺᠧᠷᠺᠠᠷ23(2)
2008–2010ᠫᠠᠨᠢᠣᠨᠢ ᠠᠴᠠ45(2)
2010–2012ᠠᠶᠤᠨᠲᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ27(1)
2012ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)14(1)
2012–2013ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ24(2)
2013–ПАОК24(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2010–ᠭᠷᠧᠺ12(0[1])
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠭᠧᠣᠷᠭᠢ ᠠᠴᠠ "ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ" ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Γεώργιος Τζαβέλας, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠹᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ПАОК ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠶᠤᠨᠲᠷᠠᠬᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ 1.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[2] ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠨᠣᠢᠧᠷᠡᠶᠢᠨ (ᠱᠠᠯᠺᠧ 04) ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ 73 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃[3]

ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠧᠷᠳᠧᠷ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ[4], ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠨᠲᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ПАОК ᠍ ᠲᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ[5] ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[6] ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃[7]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ II ᠯᠢᠭ
    • ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (1): 2013

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ — National-Football-Teams.com
  2. Frankfurt: Tzavellas heißt der Spycher-Ersatz (German). kicker.de (3 June 2010). 16 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Tor aus 73 Metern – Tzavellas stellt Bundesliga-Rekord auf (German). Spiegel Online (13 March 2011). 29 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Tzavellas Out Until Season End. eintracht.de (13 April 2011). 29 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Yπέγραψε στον ΠΑΟΚ ο Τζαβέλλας (Greek). sport24.gr (2 September 2013).
  6. ᠢᠣᠷᠭᠣᠰ ᠴᠠᠸᠧᠯᠠᠰ Federation Internationale de Football Association ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
  7. Giorgos Tzavellas, national team appearances (Greek). Hellenic Football Federation. 15 August 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ