ᠢᠣᠷᠢᠨ ᠲᠧᠷ ᠮᠣᠷᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠷᠢᠨ ᠲᠧᠷ ᠮᠣᠷᠰ
ᠢᠣᠷᠢᠨ ᠲᠧᠷ ᠮᠣᠷᠰ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠢᠣᠷᠢᠨ ᠲᠧᠷ ᠮᠣᠷᠰ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1989 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 (1989-12-21) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲᠡᠩᠰᠾᠧᠳᠧ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ