ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠮᠠᠷᠢ ᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ
ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mari El.svg ᠮᠠᠷᠢ (БНМарУ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 100.4 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2014) 260,352 ᠬᠦᠮᠦᠨᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (68%)
ᠮᠠᠷᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (24%)
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (4%)
ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠣᠨ 1584 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1781 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ-1919 — ᠴᠠᠷᠧᠸᠣᠺᠣᠺᠱᠠᠶᠢᠰᠺ
1919-1927 — ᠺᠷᠠᠰᠨᠣᠺᠣᠺᠱᠠᠶᠢᠰᠺ
1927 ᠍ ᠍ ᠣᠳᠣ — ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+3)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 8362
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 424000—424045
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ

ᠢᠣᠱᠺᠠ́ᠷ-ᠣᠯ́ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 260 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠷᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ 1584 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1781 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1835 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[1] 1919 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠶᠣᠪᠣᠺᠣᠺᠱᠠᠶᠢᠰᠺ (ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ), 1919 — 1927 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠷᠠᠰᠨᠣᠺᠣᠺᠱᠠᠶᠢᠰᠺ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠣᠺᠰᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠥᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠍ ᠍ ᠺᠣᠺᠱᠠᠶᠢᠰᠺ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1927 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 400 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ «ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ» ᠍ ᠍ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2]

1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠣᠷᠣᠨ ((БНМарУ) ᠍ ᠍ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1970 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠷᠴᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 260,352 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[3]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1856-2013 ᠣᠨ ᠤ ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠨ 1856 1926 1959 1989 2014
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1,200 4,300 88,744 241,600 260,352

ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 74 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ 55.2 % — ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ 44.8 % — ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠰ (68%), ᠮᠠᠷᠠᠴᠤᠳ (24%) ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠣᠱᠺᠠᠷ-ᠣᠯ»

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ