ᠢᠣᠰᠢᠫ ᠳᠷᠮᠢᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠢᠣᠰᠢᠫ ᠳᠷᠮᠢᠴ
Josip-Drmic.jpg
ᠢᠣᠰᠢᠫ ᠳᠷᠮᠢᠴ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠰᠸᠢᠰᠪᠧᠬ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠢᠰ
ᠵᠢᠩ 71 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠧᠷ 04
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 9
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
2001—2009 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠶᠷᠢᠬᠤ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2010—2013 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠶᠷᠢᠬᠤ 62 (18)
2013—2014 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠶᠷᠨᠪᠧᠺᠭ 33 (17)
2014—ᠣᠳᠣ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠧᠷ 04 19 (6)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2011 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠢᠰ (19-) 7 (6)
2011—2013 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠢᠰ (21-) 11 (6)
2012 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠢᠰ (ᠣᠯᠢᠮᠫ᠃) 3 (0)
2012—ᠣᠳᠣ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠢᠰ 17 (5)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2015 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2015 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠣᠰᠢᠫ ᠳᠷᠮᠢᠴ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Josip Drmić; 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8, ᠪᠧᠬ) — ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ «ᠪᠠᠢᠧᠷ 04» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ.

«ᠪᠠᠢᠧᠷ 04» 2013/2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 33 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 17 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ «ᠨᠶᠷᠨᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ» ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠷᠮᠢᠴᠢ ᠶᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[1]

ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ДАШТ-2014 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠷᠮᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[2] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠰᠣᠶᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ-2014 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[3]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Josip Drmic wechselt nach Leverkusen
  2. "Josip Drmic", UEFA. 8 March 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  3. "World Cup 2014: Pajtim Kasami on standby for Switzerland", BBC, 13 May 2014. 13 May 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ