ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤ
Djourou061115.jpg
ᠵᠢᠷᠤ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ᠂ 2006 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠸᠠᠸᠠᠩᠳᠤᠷᠧ ᠵᠢᠷᠤ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1987-01-18) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠣᠲ᠋ ᠍ ᠳᠦ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠡᠵᠠᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.92 [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ5
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1998–2002ᠡᠲᠤᠸᠠᠯ ᠺᠠᠷᠤᠵᠤ
2002–2004ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2014ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ86(1)
2007–2008ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
13(0)
2013ᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 96
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
14(0)
2013–2014ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
17(0)
2014–ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ22(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005ᠰᠸᠢᠰ (20-)3(0)
2005–2006ᠰᠸᠢᠰ (21-)2(0)
2006–ᠰᠸᠢᠰ [3]44(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠳ᠋ᠧᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤ-ᠠᠭᠸᠠᠸᠠᠳ᠋ᠷᠧ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Johan Danon Djourou-Gbadjere, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Johan Djourou) — ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠲᠤᠸᠠᠯ ᠺᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠺᠣᠲ᠋ ᠍ ᠳᠦ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤ ᠠᠪᠡᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠸᠢᠰ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃[4]

13 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠲᠤᠸᠠᠯ ᠺᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 15 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ[5] ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 2003 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 3–1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

2007 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ[6] ᠪᠥᠭᠡᠳ 2008 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ ᠹᠯᠠᠮᠢᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤ ᠰᠧᠰᠺ ᠹᠠᠪᠷᠧᠭᠠᠰᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠰᠧᠨᠳᠧᠷᠣᠰ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠺᠣᠯᠣ ᠲᠤᠷᠧ ᠶᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠷᠦᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ[7] ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[8]

ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠰᠧᠨᠳᠧᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤ 30 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃[9]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (2010) The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. ISBN 978-1-84596-601-0. 
  2. Player Profile: Johan Djourou. UEFA. 30 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Kader A-Team: Johannes Djourou (German). Swiss Football Federation. 20 March 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Moore, Glenn. "The Premiership Interview: Teenager going places fast", The Independent, 16 September 2006. 17 September 2006 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. Deubelbeiss, Heinz (16 June 2006). Johan Djourou: "Playing Is a Relief". In Focus. Credit Suisse. 3 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. "Djourou completes Birmingham move", BBC Sport, 10 August 2007. 30 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  7. Clarke, Richard (10 September 2009). Djourou ruled out for 'six to eight months'. Arsenal F.C. 30 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  8. Johan Djourou signs new long-term contract. Arsenal F.C (22 September 2008). 22 September 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  9. "A-Team Kader: Portrait: Johannes Djourou", Swiss Football Federation, 4 June 2011. 4 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (German) 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ