ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠪᠯᠠᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠪᠯᠠᠢᠺ
Yohan Blake Daegu 2011-2.jpg

ᠪᠯᠠᠢᠺ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠃

ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1989 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (1989-12-26) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)[1][2]
ᠥᠨᠳᠥᠷ 1.80 ᠮ (5 ᠹᠦᠲ 11 ᠢᠨᠴᠢ)[1]
ᠵᠢᠩ 76 kg (168 lb)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠶᠢᠺᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠡᠮᠰ

ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠪᠯᠠᠢᠺ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Yohan Blake, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠶᠢᠺ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 100 ᠪᠣᠯᠤᠨ 200 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃

"ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ" ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠪᠯᠠᠢᠺ

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 60 ᠮ - 6.75 ᠰᠧᠺ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
  • 100 ᠮ - 9.69 ᠰᠧᠺ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
  • 200 ᠮ - 19.26 ᠰᠧᠺ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
  • 400 ᠮ - 46.49 ᠰᠧᠺ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 BBC Sport – London 2012 Olympics – Yohan Blake : Jamaica, Athletics. Bbc.co.uk (13 August 2012). 10 October 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Yohan Blake. sports-reference.com

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠪᠯᠠᠢᠺ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ