ᠢᠣᠬᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠣᠬᠣᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ (ᠭᠷᠧᠺ τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον) МЭ 80-95 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠡᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠭᠴᠧᠢ᠂ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ "ᠶᠡᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠱᠠᠪᠢ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ (ᠢᠣᠬᠣᠨ 13:23, 19:26, 20:2, 21:7,20) ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠢ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠶᠡᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ (ᠫᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠢᠶᠠᠺᠣᠸ᠂ ᠢᠣᠬᠣᠨ) ᠽᠧᠪᠧᠧᠳᠧᠨ ᠬᠦᠦ ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠧᠹᠧᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 21 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠣᠬᠣᠨ&oldid=425150》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ