ᠢᠣᠨ ᠺᠠᠪᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠨ ᠺᠠᠪᠠᠢ
Cabaye.JPG
ᠺᠠᠪᠠᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (ᠧᠦ᠋ᠷᠣ-2012)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠣᠨ ᠺᠠᠪᠠᠢ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1986 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1986-01-14) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠦᠺᠦ᠋ᠡᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.75
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ4
1998–2004ᠯᠢᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2011ᠯᠢᠯ191(31)
2011–2014ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ79(17)
2014–ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ11(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2001ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (16-)(1)
2004ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (18-)(–)
2004–2005ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (19-)12(2)
2006ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (20-)(1)
2006–2008ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (21-)16(3)
2010–ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ27(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠢᠣᠨ ᠺᠠᠪᠠᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Yohan Cabaye, 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠺᠦ᠋ᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1998-2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠳ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠠᠪᠠᠢ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠢᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[2] ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠺᠠᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃[3] ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ 19 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠲᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠺᠠᠪᠠᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[4] 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨᠢᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠪᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠪᠠᠢ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠢᠯ
ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ
  • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (19 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ): 2005
  • ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 2006

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Premier League Clubs submit Squad Lists (PDF). Premier League (4 September 2012). 26 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Taylor, Louise (22 October 2011). Newcastle ride their luck against Wigan to keep unbeaten record. Guardian Media Group. 26 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Ornstein, David (19 August 2013). Yohan Cabaye: Arsenal in £10m bid to sign Newcastle midfielder. BBC. 19 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Cabaye joins Paris Saint-Germain from Newcastle. Goal.com (29 January 2014). 29 January 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ