ᠢᠣᠨᠨᠢᠰ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠨᠨᠢᠰ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ
Maniatis.JPG
ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠣᠨᠨᠢᠰ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1986 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1986-10-12) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠯᠸᠠᠳᠢᠶᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.78 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ2
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2011ᠫᠠᠨᠢᠣᠨᠢ ᠠᠴᠠ164(8)
2011–ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ84(6)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠭᠷᠧᠺ (21-)14(1)
2010–ᠭᠷᠧᠺ28(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠢᠣᠨᠨᠢᠰ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Γιάννης Μανιάτης, 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠸᠠᠳᠢᠶᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠨᠢᠣᠨᠢᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ 7 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 164 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ АЕК ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠰᠢᠯᠢᠰ ᠲᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠢᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠸᠠᠳᠢᠶᠠᠺᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 2-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ПАОК ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠤᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ ПАОК ᠍ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠡᠪᠡᠷᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠠᠨᠢᠣᠨᠢᠣᠰ ᠲᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠲ᠋ᠢᠰ ᠢ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ