ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ
Joachim Löw, Germany national football team (08).jpg
ᠯᠶᠣᠪ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1960 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1960-02-03) (59 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠱᠶᠣᠨᠤ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1978–1980ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ71(18)
1980–1981ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲ4(0)
1981–1982ᠠᠶᠤᠨᠲᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ24(5)
1982–1984ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ65(25)
1984–1985ᠺᠠᠷᠯᠤᠰᠷᠦ᠋ᠡ24(2)
1985–1989ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ116(38)
1989–1992ᠱᠠᠹᠹᠬᠠᠦ᠋ᠽᠧᠨ
1992–1994ᠸᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠤᠷ
1994–1995ᠹᠷᠠᠦ᠋ᠢᠨᠹᠧᠯ ᠳᠤ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1979–1980ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (21-)4(0)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
1994ᠸᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠤᠷ
1994–1995ᠹᠷᠠᠦ᠋ᠢᠨᠹᠧᠯ ᠳᠤ
1995–1996ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲ (ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ)
1996–1998ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲ
1998–1999ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠼᠧ
1999–2000ᠺᠠᠷᠯᠤᠰᠷᠦ᠋ᠡ
2001ᠠᠳᠠᠨᠠᠰᠫᠣᠷ
2001–2002ᠲᠢᠷᠣᠯᠢ
2003–2004ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠸᠨᠠ
2004–2006ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ)
2006–ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Joachim Löw, 1960 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠤ ᠱᠶᠣᠨᠤ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ 1978-1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲᠠᠶᠤᠨᠲᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠷᠯᠤᠰᠷᠦ᠋ ᠍ ᠲᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠸᠢᠰᠠᠰ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃

1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠶᠣᠪ ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲᠤ ᠶᠢ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠭᠧᠨ ᠺᠯᠢᠨᠰᠠᠮᠠᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠹᠶ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠡᠧ ᠶᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠶᠣᠪ ᠺᠯᠢᠨᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ (2:3) III ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ (4:3) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠶᠣᠪ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠩᠰᠠ-ᠳ᠋ᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠹᠯᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ (2006)

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ (ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺᠠ — 4:2, ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ — 1:0, ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ — 3:0) ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠢ (2:0) ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠫᠣᠳᠣᠯᠢᠰᠺᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠢ (1:1, ᠫᠧᠨ᠃ 4:2) ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ 119, 120 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ III ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ (3:1) ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠯᠢᠨᠰᠠᠮᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠰᠥᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠯᠶᠣᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ 4-4-2 ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ
ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲ
ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠼᠧ
ᠲᠢᠷᠣᠯᠢ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ