ᠢᠣ᠋ ᠍ ᠪᠠᠨ ᠰᠧᠪᠠᠰᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1748 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ

ᠢᠣ᠋ ᠍ ᠪᠠᠨ ᠰᠧᠪᠠᠰᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ (Johann Sebastian Bach, 1685 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 O.S. – 1750 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 N.S.) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭ ᠪᠢᠰᠬᠢᠭᠦᠷᠴᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠎ᠡᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠣᠺᠺᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ