ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ
ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ) ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠷᠢᠨᠸᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠴᠠ (ᠬᠥᠬᠡ) ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Equator), ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠡᠶᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠫᠧᠷᠫᠡᠨᠳᠢᠺᠦᠶᠢᠯᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠲᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ