ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ (ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Everton F.C. (2014–).png
This is a logo for Everton F.C..
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠬᠡᠷ ᠦᠳ (The Toffees), ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠦᠳ (The Blues), ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ (The School of Science), ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ (The People's Club)
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ St Domingo's F.C. ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ[1] but officially registered in 1892 after Liverpool FC were refused the name by the FA[2]
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ
ᠠᠩᠭᠯᠢ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 40,157)
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠢᠯ ᠺᠧᠨᠷᠠᠶᠢᠲᠤ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠧᠽ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠢᠯ ᠵᠠᠭᠢᠶᠡᠯᠺᠠ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2014–15 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ᠂ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Everton Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ 108 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ (1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃[3] 1954 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ «ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ» ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ «ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠢᠪ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ «ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ» ᠬᠢᠷᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ «ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ ᠲᠤ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 36,000 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ 95 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃[4] ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ «ᠮᠧᠷᠰᠢᠰᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠪᠡᠨ» ᠭᠡᠬᠦ 1892 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ 60 ᠭᠣᠣᠯ ᠢ 1927-28 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠺᠰᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ.

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠢ «St. Domingo’s» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ «ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠮᠢᠩ ᠢᠶᠠ» ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠺᠷᠢᠺᠧᠲᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠩᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[5] ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ «ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ» ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[6]

1888-1889 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠥᠨᠵᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1906 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 1915 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ I ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ 1920 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1927 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠺᠰᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 1927-28 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 39 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 60 ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃[7]

ᠲᠥᠶᠢᠨᠬᠦᠦ 1927-28 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠭᠠᠩᠬᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1931-32 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ 1933 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ 3–0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1938–39 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ II ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ 1950–51 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ 1953–54 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ «ᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃[8]

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1961 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠺᠡᠲᠲ᠋ᠧᠷᠢᠺ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠳᠣᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1962–63 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 25 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 11 ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ᠂ 6 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 61 ᠣᠨᠣᠭᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ 3, 4, 11 ᠳ᠋ᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠢᠮᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1969–70 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ «ᠯᠢᠳᠡᠰ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠺᠡᠲᠲ᠋ᠧᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠥ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠥᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠪᠢᠩᠬᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 1974–75, ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠣᠷᠳᠣᠷ ᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1977–78 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠡᠵᠡᠯᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ 1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠳᠣᠷ ᠯᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[9]

ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠺᠧᠨᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ 1984–85 ᠪᠣᠯᠤᠨ 1986–87 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ «ЮСД»᠂ ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠷᠠᠲ᠋ᠢᠰᠯᠠᠸᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ «ᠹᠣᠷᠲᠤᠨ ᠰᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠠᠷᠳᠠ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠵᠢᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ 3–1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ (ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ) ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠫᠢᠳ ᠸᠸᠨᠠ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[10]

ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ «ᠲᠷᠢᠪᠯᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ» ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1985–86 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ 1986–87 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃


ᠡᠢᠽᠧᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠨᠳᠠᠯᠯ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠪᠢᠯᠪᠤᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠪᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠳᠦ 3–2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠢ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠺᠧᠨᠳᠠᠯᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠤᠣᠺᠧᠷ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣ ᠷᠣᠶᠢᠯ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠢ 2–0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ 1–0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃

1892 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ «ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ»[11] ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠃

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠢᠽᠧᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠣ ᠷᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ 1995–96 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠫᠷᠧᠮᠡᠶ ᠡᠷᠰᠢᠫ ᠲᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[12] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠥᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠣ ᠷᠣᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠧᠢᠪ ᠤᠣᠲᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠫᠷᠧᠮᠡᠶ ᠡᠷᠰᠢᠫ ᠲᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠤᠤᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠮᠢᠲ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ᠂ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠺᠰ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃

2002 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠳᠡᠯᠰᠪᠷᠣ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠮᠢᠲ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ[13] ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠯᠢᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠥᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[14][15] 2002–03 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨᠴᠤᠳ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ 1996 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 2004–05 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ 2007–08[16] ᠪᠣᠯᠤᠨ 2008–09 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠴᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠧᠮᠰ ᠪᠢᠢᠲᠢ ᠶᠢ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂[17] ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠍ ᠢ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ 8.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ[17] ᠶᠠᠺᠦᠶᠢᠪᠤᠭ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ 11.25 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂[18] ᠮᠠᠷᠤᠨ ᠹᠧᠯᠯᠢᠨᠢ ᠶᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 15 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃[19] ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠢᠧᠰ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠲᠤ 27 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[20]

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ
The Grand Old Lady
Goodison Park
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Mere Green field
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷ ᠡᠴᠦᠳ᠂ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ 53°26′20″N 2°57′59″W / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 53°26′20″N 2°57′59″W / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 1892 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ «ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ» ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ)
ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ
ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠵᠦᠯᠭᠡ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ £3000
ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠺᠧᠯᠯᠢ᠂ ᠬᠧᠨ᠋ᠷᠢ ᠬᠡᠷᠲᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠡᠯ ᠳᠦ ᠯᠧᠴ
ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ 40,157
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 100.48 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Convert/yd) by 68 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Convert/yd)[21]
ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ (1892 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ «ᠰᠲᠦᠩᠯᠢ-ᠫᠠᠷᠺᠠᠳ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1882 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ «ᠫᠷᠠᠶᠣᠷᠢ ᠷᠣ ᠤᠳ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ «ᠡᠨᠹᠢᠯ ᠳᠤ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1892 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠣᠩ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢ "Everton F.C. and Athletic Grounds Ltd" ᠭᠡᠬᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[22]

«ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ» ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ[23] ᠶᠤᠮ᠃ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ «ᠭ ᠦᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠺ ᠲᠤ» ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠺᠰ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠹᠢᠯ ᠨᠸᠢᠯ.
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[28]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ GK ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠷᠣᠪᠯᠧᠰ
2 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠲᠣᠨᠢ ᠬᠢᠪᠪᠦᠷ ᠲᠦ
3 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠯᠡᠶᠢᠲᠠᠨ ᠪ ᠶᠢᠨ᠋ᠧᠰ
4 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠳᠠᠷᠷᠣᠨ ᠭᠢᠪᠰᠣᠨ
6 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠹᠢᠯ ᠵᠠᠭᠢᠶᠡᠯᠺᠠ
7 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠡᠶᠢᠳᠧᠨ ᠮᠠᠺᠬᠢᠳᠢ
8 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ MF ᠪᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠡᠢᠳᠠ
9 ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ FW ᠠᠷᠤᠨᠠ ᠺᠣᠨᠧ
10 ᠪᠧᠯᠬᠢ FW ᠷᠣᠮᠧᠯᠤ ᠯᠤᠤᠶᠢᠺᠦ᠋
11 ᠪᠧᠯᠬᠢ FW ᠺᠡᠪᠢᠨ ᠮᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ
14 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ FW ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠡᠮ ᠳᠦ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Fsplayer

16 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠵᠡᠮᠰ ᠮᠠᠺᠺᠠᠷᠲ᠋ᠢ
17 ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ MF ᠮᠤᠬᠤᠮᠧᠳ ᠪᠧᠰᠢᠴ
18 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠷᠢ
19 ᠭᠠᠨᠠ FW ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠴᠤ
20 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠷᠣᠰ ᠪᠠᠷᠺᠯᠧᠢ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
21 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠯᠢᠨ ᠣᠰᠤᠮᠠᠨ
22 ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ MF ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠫᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
23 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠱᠧᠢᠮᠦᠰ ᠺᠦᠶᠢᠯᠮᠤᠨ
24 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ GK ᠲᠢᠮ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤ
26 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠣᠩ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠦᠨᠧᠰ
27 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠲᠢᠶᠠᠰ ᠪᠷᠣᠪᠠᠨᠢᠩ ᠢ
29 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠯᠶᠤᠶᠢᠺᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠳᠤ
30 ᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢ DF ᠡᠩᠲᠣᠯᠢᠨ ᠠᠯᠺᠠᠷᠠᠽ
32 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠪᠷᠡᠩᠳᠠᠨ ᠭᠠᠯᠯᠠᠪᠡᠢ
34 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠱᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠹᠹᠢ
35 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠺᠣᠨᠨᠣᠷ ᠮᠠᠺᠠᠯᠧᠨᠢ
36 ᠴᠧᠺ GK ᠵᠢᠩᠳᠠᠷᠢᠺ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠧᠺ
37 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠬᠠᠯᠯᠠᠮ ᠬᠦ᠋ᠫ
38 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠮᠡᠲᠦᠲᠶᠤ ᠫᠧᠨᠨᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ
39 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠺᠣᠨᠣᠷ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ
40 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ FW ᠰᠡᠮ ᠪᠶᠤᠶᠢᠷᠨᠧ
41 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠺᠷᠢᠰ ᠯᠣᠩ

ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
31 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ MF ᠮᠡᠲᠦᠲᠶᠤ ᠺᠧᠨᠨᠡᠳᠢ
33 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠵᠣᠩ ᠯᠤᠩᠳᠠᠰᠲᠷᠠᠮ
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ MF ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠺᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: (1) – 1930–31
 • ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ: (1) – 1953–54

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ

 • ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ: (2) – 1977, 1984

АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ/ᠴᠢᠷᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: (9) – 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1987, 1995
 • ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ: (2) – 1933, 1966

Full Members Cup

 • ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ: (2) – 1989, 1991

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ – 1985

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: (3) – 1965, 1984, 1998
 • ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ: (4) – 1961, 1977, 1983, 2002

ᠯᠠᠨᠺᠠᠰᠢᠷ ᠤᠨᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: (6) – 1894, 1897, 1910, 1935, 1940, 1964

ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠦᠨ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: (45) – 1884, 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1904, 1906, 1908, 1910 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1911, 1912 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1914, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1928, 1934 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1936 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1959, 1960, 1961, 1982 (ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ), 1983, 1996, 2003, 2005, 2007

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: (1) – 1985

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Everton FC website. Evertonfc.com. 7 March 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Liverpool FC is formed. LFC Online. 19 November 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. Ross, James M. (14 May 2010). England - List of Champions. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 23 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. ToffeeWeb — Seasonal Comparisons, 2005–06. Toffeeweb. the original on 29 February 2008 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 31 January 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. History of Everton FC. Talk Football. 19 November 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Club profile: Everton. Premier League. 23 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. The Everton Story – 1878 to 1930. Everton F.C.. 16 November 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. The Everton Story – 1931 to 1960. Everton F.C.. the original on 2007-02-14 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 16 November 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. The Everton Story – 1961 to 1980. Everton F.C.. 16 November 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 10. Goodison's greatest night. Everton F.C.. 24 August 2006 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. History of Goodison Park. Toffeeweb. 16 July 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 12. The Everton Story – 1981 to 2006. Everton F.C.. 16 November 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 13. "Everton sack boss Walter Smith", CBBC Newsround, 2002-03-13. 21 July 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 14. "Can Moyes revive Everton?", BBC Sport, 14 March 2002. 21 July 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 15. Final 2001/2002 English Premier Table. Soccerbase. 21 July 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 16. Final 2006–07 English Premier Table. Soccerbase. 16 November 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 17. 17.0 17.1 "Everton complete Johnson capture", BBC Sport, 30 May 2006. 23 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 18. Hunter, Andy. "Everton agree record fee to sign Yakubu", The Independent, 23 August 2007. 23 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 19. "Everton smash record for Fellaini", BBC Sport, 2 September 2008. 23 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 20. "Rooney deal explained", BBC Sport, 1 September 2004. 22 August 2006 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 21. (2009) “Club Directory”, Premier League Handbook Season 2009/10 (PDF), London: Premier League. Retrieved on 5 April 2010. 
 22. «I: THE EARLY DAYS (1878-88)»  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
 23. «History of Goodison Park»  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
 24. Darren Griffiths (2008-02-20). MACCA'S A BLUE!. Everton F.C..
 25. Mercer, Nathan. "Everton 1-1 Reading", BBC Sport, 2007-01-14 
 26. "On the move: Jennifer Ellison", Times Online, London: Times Newspapers Ltd, 2008-05-25 
 27. Clive White. "The Sweeper: My Teams Norman Wisdom Everton and Newcastle", The Independent, Independent News and Media Limited, 1999-04-17 
 28. Squad profiles. Everton F.C.. 9 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Ball, D. & Buckland, G. (2001). Everton — The Ultimate Book of Stats & Facts.. The Bluecoat Press. ISBN 1-872568-79-3. 
 • Corbett, James (2004). Everton: School of Science. Pan. ISBN 0-330-42006-2. 
 • Tallentire, Becky (2004). The Little Book of Everton. Carlton Books Ltd. ISBN 1-84442-652-1. 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:BBC football info


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ