ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ (ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ) ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ (ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 246 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 946 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ӨМӨЗОрон᠂ ᠭᠠᠨᠢᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 861 ᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂/ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ/, ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ 3765 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠯᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠲᠠᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠠ》 ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠣᠨᠢ-ᠥᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠦᠷ ᠲᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ (2995 ᠮ), ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ (3171 ᠮ), ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (2600 ᠮ), ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ (2054 ᠮ)ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠩ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ - ᠸ᠃ᠰᠢᠷᠠᠪ
  • ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ - ᠶᠠ᠃ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
  • ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ - ᠨ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ
  • ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ - ᠳ᠃ᠭᠦᠩᠭᠠᠨᠢᠩ
  • ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ - ᠱ᠃ᠴᠣᠭᠰᠣᠮᠵᠠᠪ
  • ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ - ᠫ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ
  • ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ - ᠽ᠃ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ
  • ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ - ᠪ᠃ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ - ᠪ᠃ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠩᠪᠣᠯᠣᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ