ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌5) 1. ᠰᠡᠨᠵᠢᠲᠦ
2. ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ
3. ᠡᠪᠦᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
4. ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ
5. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 4100 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 4,204 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64020
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ↑ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ↗ ᠲᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ᠂ → ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ᠂ → ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ↙ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ᠂ ↓ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ (ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠳᠣᠯᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 1. ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ (ᠥᠷᠥᠯᠡᠭᠴᠢᠨ) 1976 ᠣᠨ 2. ᠭᠣᠮᠪᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ (ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠢᠨ), 1991 ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠨ 1. ᠭ᠃ᠴᠡᠩᠮᠡᠯᠡ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠪᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠡᠰᠬᠡᠭᠦᠷᠴᠢᠨ᠂ 1957 2. ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠷᠪᠠ᠂ 2006 ᠣᠨ 3. ᠪᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ 4. ᠪᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ 1. ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠷᠪᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ 1967 ᠣᠨ 2. ᠭᠠᠨᠳᠣᠯᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ 1974 ᠣᠨ 3. ᠸᠠᠩᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠴᠢᠨ᠂ 1981 ᠣᠨ 4. ᠪᠤᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 1985 ᠣᠨ 5. ᠪᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ 1991 ᠣᠨ 6. ᠳᠣᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠳᠡᠪ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 7. ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ 8. ᡀᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠪᠠᠲ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ 2008 9. ᠳᠠᠭᠸᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨᠰᠣᠨᠠᠮᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ᠂ 2012 ᠣᠨ 10. ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ 1. ᠷᠠᠪᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦ ᠳᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1943 ᠣᠨ 2. ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠶᠢᠳᠣᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1948 ᠣᠨ 3. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠠᠮᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1952 ᠣᠨ 4. ᠬᠣᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠫᠢᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠥᠯᠴᠢᠨ᠂ 1967 ᠣᠨ 5. ᠸᠠᠩᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1975 ᠣᠨ 6. ᠸᠠᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1978 ᠣᠨ 7. ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1991 ᠣᠨ 8. ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 2011 ᠣᠨ 9. ᠰᠡᠷᠡᠩᠫᠢᠯ ᠦᠨ ᠫᠧᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1975 10. ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1981 ᠣᠨ 11. ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1984 ᠣᠨ 12. ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ 1987 ᠣᠨ 13. ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠭ᠃ ᠨᠠᠩᠰᠠᠯᠮ᠎ᠠ 2010 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠶᠢᠲ᠋ᠠᠲ ᠤᠳ 1. ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠵᠠᠪᠤᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ 2. ᠵᠠᠩᠴᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠢᠶᠡᠨ᠂ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ 3. ᠵᠠᠮᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠪᠤᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ 1954 ᠣᠨ ᠳᠤ 4. ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 1957 ᠣᠨ ᠳᠤ 5. ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠦᠨᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ᠂ 1960 ᠣᠨ ᠳᠤ 6. ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ 7. ᠰᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠪᠵᠠᠩ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ᠂ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ 8. ᠸᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ᠂ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ 9. ᠰᠠᠮᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠣᠶᠢᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ НХ ᠍ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨ/ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1973 10. ᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1977 11. ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ᠂ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ 12. ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 1986 13. ᠯᠣᠳᠣᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠭᠢᠯ᠂ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1990 14. ᠭᠦᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ᠂ ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠪ᠃ᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠴᠤ᠃ᠳᠠᠰᠢᠼᠡᠳᠡᠨ 1992 16. ᠰᠡᠨᠳᠡᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ 2000 ᠣᠨ 17. ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ 2004 ᠣᠨ 18. ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠤ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ 2008 ᠣᠨ 19. ᠬᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠳ 1. ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 1991 ᠣᠨ 2. ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 1996 ᠣᠨ 3. ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠳᠦᠪ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ 1975 ᠣᠨ 4. ᠦᠷᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 1982 ᠣᠨ 5. ᠳᠣᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠳᠡᠪ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠨ᠂ ШУ ᠍ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 6. ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ᠂ ХАА ᠍ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 1984 ᠣᠨ 7. ᠼᠡᠳᠡᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠮ᠂ УБИС ᠍ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 8. ᠰᠢᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠳᠣᠼᠧᠨᠲ 9. ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠦ᠂ ДБМХ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 1997 ᠣᠨ 10. ᠯᠤᠩᠳᠠ ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ХАА ᠍ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 1998 ᠣᠨ 11. ᠭᠠᠨᠳᠣᠯᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 2000 12. ᠠᠭᠸᠠᠩ ᠤ ᠪᠠᠽᠠᠷᠷᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 2001 ᠣᠨ 13. ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ 2002 14. ᠲᠦᠮᠡᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠲᠤᠪ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ 2003 ᠣᠨ 15. ᠶᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠪᠠᠲ᠂ ХАА ᠍ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ 2005 ᠣᠨ 16. ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ АУ ᠍ ᠤ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ 1. ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡ-ᠣᠳᠣ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ 1965-1976 ᠣᠨ 2. ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ БХЯ ᠍ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 3. ᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨ/ᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1983- 1990 ᠣᠨ 4. ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠶᠢᠲ᠋ᠠᠲ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1984-1991 ᠣᠨ 5. ᠯᠣᠳᠣᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠳᠣᠪᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠶᠢᠲ᠋ᠠᠲ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1975-1992 ᠣᠨ 6. ᠰᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1967-1985 ᠣᠨ 7. ᠵᠠᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1985-1989 ᠣᠨ 8. ᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ᠂ 9. ᠴᠢᠨ ᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ᠂ 1986 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 10. ᠰᠣᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1989-1993 ᠣᠨ 11. ᠶᠠᠩᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ 1975-1996 ᠣᠨ 12. ᠳᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1956-1975 ᠣᠨ 13. ᠲᠦᠮᠡᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠪ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1981-1994 ᠣᠨ 14. ᠬᠠᠰ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠷᠦᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1998- 15. ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1983-1990 ᠣᠨ 16. ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ 17. ᠶᠠᠩᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1992-1993 ᠣᠨ 18. ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ-ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1993-1996 ᠣᠨ 19. ᠮᠢᠲᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1996-2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 20. ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 2000-2004 ᠣᠨ 21. ᠰᠡᠷᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 2004-2008 ᠣᠨ 22. ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2008 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 23. ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩᠳᠦᠩᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ЗДТГ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 24. ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠃ УМХГ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ 25. ᠮᠡᠵᠡᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨᠳᠤᠶᠢᠳᠪᠠ᠂ СХД ᠍ ᠦᠨ ЗДТГ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ 1. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠵᠠᠨᠼᠠᠨ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠴᠢ (1639- 1703 ᠣᠨ) 2. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠫᠡᠷᠡᠩᠯᠡᠢᠪᠤᠩᠴᠢᠨᠲ᠋ᠣᠭᠮᠡᠳ , ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 5 ᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ (1862-1907 ᠣᠨ) 3. ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦ᠂ (1913-1937 ᠣᠨ) 4. ᠵᠤᠨᠳᠤᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠪ᠂ ᠭᠠᠪᠵᠤ᠂ ᠫᠠᠨ ᠳᠦᠴᠣᠶᠢᠩᠬᠣᠷᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠩᠪᠤ(1866- 1929 ᠣᠨ) 5. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠨᡀᠦᠨᠳᠦᠪ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠭᠡᠮᠫᠡᠯᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ (1876-1931 ᠣᠨ) 6. ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠠᠨᠼᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠠᠮᠪᠠ᠂ (1919-1989 ᠣᠨ) 7. ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠴᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠭᠴᠢ᠂ (1906-1979 ᠣᠨ) 8. ᠵᠦᠭᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠠᠮᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ 9. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩᠳᠦᠩᠪᠠᠲ᠂ ᠨᠦᠪᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠮᠵᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 10. ᠨ᠃ᠴᠦᠯᠲᠦᠮ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠ 11. ᠰ᠃ᠰᠣᠨᠣᠮᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠ 12. ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠮᠪᠠ 13. ᠯᠣᠳᠤᠶᠢᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ᠂ 1990-2005 14. ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠪᠢᠪᠠᠯᠵᠢᠷ᠂ ᠫᠠᠨ ᠳᠦᠴᠣᠶᠢᠩᠬᠣᠷᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ᠂ 1996 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 15. ᠪᠠᠲᠤᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂ ᠭᠠᠴᠧᠨ ᠴᠣᠭᠪᠷᠦᠯ ᠷᠧᠨᠪᠦᠴᠢ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 16. ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨᠱᠠᠳᠢᠪᠯᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ 1995 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 17. ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠴᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠫᠠᠨ ᠳᠦᠴᠣᠶᠢᠩᠬᠣᠷᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ 1990 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 18. ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭ᠃ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ 19. ᠪᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ 20. ᠵᠠᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ 21. ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ 22. ᠵᠠᠪᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠪᠠᠴᠢᠴᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ 23. ᡀᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠤᠳ 1. ᠢᠳᠠᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ 1996 2. ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ 2009 ᠣᠨ 3. ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ 2013 ᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠵᠠᠮᠰᠤ᠂ 1881-1949, ᠷᠢᠨᠴᠡᠩᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ 1904- ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ᠂ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠪᠠᠨᠳᠢ᠂ 1982-, ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠭᠣᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠠᠽᠠᠷ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠳ 1. ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ᠂ 1919- 2. ᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢ ᠣᠴᠢᠷ᠂ 1913-2001 3. ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ 1927-1998 4. ᠰᠠᠩᠭᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠰᠠᠩᠭᠢ᠂ 1922- 5. ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠩᠳᠣᠩᠰᠢᠷᠠᠪ᠂ 1914-1990 ᠣᠨ 6. ᠰᠡᠷᠡᠩᠸᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠯᠣ᠂ 1916-1999 ᠣᠨ 7. ᠭᠡᠨᠳᠡᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ᠂ 1918- 8. ᠨᠠᠩᠵᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ 1914- 9. ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ 10. ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠲᠠᠪᠠ 11. ᠵᠠᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ 12. ᠪ᠃ ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ 13. ᠰᠡᠷᠰᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠣᠩᠳᠣᠭ 14. ᠵ᠃ᠰᠠᠨᠵᠢ ᠪᠠᠨ 15. ᠨ᠃ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠤᠷᠠᠨᠳᠠ 1. ᠴᠤ᠃ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ 2. ᠴᠤ᠃ᠳᠤᠬᠦ 3. ᠣ᠃ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 4. ᠳ᠃ᠳᠤᠬᠦ 5. ᠬ᠃ᠷᠦᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 6. ᠱ᠃ᠢᠶᠠᠩᠪᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ 1. ᠳᠣᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠳᠡᠪ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ 2. ᠳᠣᠩᠳᠣᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ (1946- 2004 ᠣᠨ) 3. ᠴᠢᠨ ᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 4. ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ᠂ 5. ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠵᠠᠪ᠂ 6. ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠤ 7. ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠢᠭ 8. ᠳᠤᠨᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠠᠮᠪᠠ 9. ᠪᠠᠲᠤᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠢᠮ᠎ᠠ 10. ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠵᠠᠩᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢᠳ᠂ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ 1. ᠨᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠳᠣᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ (1907-1987 ᠣᠨ) 2. ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ (1966-2009 ᠣᠨ) 3. ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ (1952-1995) 4. ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠳᠡᠩᠰᠣᠳᠨᠠᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ 5. ᠪᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ 6. ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠳ᠃ 1. ᠥ᠃ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 2. ᠳ᠃ᠳᠠᠷᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 3. ᠵ᠃ᠳᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ 4. ᠲ᠃ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠲ 5. ᠭ᠃ᠰᠡᠷᠡᠩ 6. ᠯᠠ᠃ᠪᠠᠲᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠤ 7. ᠰ᠃ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠬᠤᠶᠠᠭ 8. ᠱ᠃ᠪᠠᠲ᠋ᠴᠢᠮᠡᠭ 9. ᠠᠮᠠᠷᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ 10. ᠷ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 11. ᠴ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ: 1. ᠥ᠃ᠮᠢᠵᠢᠳᠳᠣᠷᠵᠢ 2. ᠪ᠃ᠰᠢᠷᠠᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ 3. ᠮ᠃ᠨᠢᠮ᠎ᠠ 4. ᠯᠠ᠃ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ 5. ᠪ᠃ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠠᠳᠠᠤᠴᠢ ᠳᠤ: 1. ᠮ᠃ᠪᠢᠮᠪᠠ 2. ᠵ᠃ᠳᠣᠯᠵᠠᠳ 3. ᠮ᠃ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ 4. ᠮ᠃ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ 5. ᠭᠡᠨᠳᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ 6. ᠳᠠᠰᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ 7. ᠮ᠃ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 8. ᠰ᠃ᠰᠦᠬᠡ 9 ᠪ᠃ᠡᠯᠡᠰᠦᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ 1. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠠᠮᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ 1950 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 2. ᠰᠡᠷᠡᠩᠸᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠯᠣ᠂ 1957 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 3. ᠷᠡᠩᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠱᠢ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 4. ᠰᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 5. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠢ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 6. ᠶᠠᠩᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠤᠪᠳᠮ᠎ᠠ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 7. ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦᠦ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 8. ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠭᠢ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 9. ᠸᠠᠩᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠡᠨ 1970, 1972, 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 10. ᠰᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠪᠵᠠᠩ 1970, 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ , ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 11. ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠳᠠᠪᠠ 1973 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 12. ᠰᠠᠩᠭᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠢᠮ᠎ᠠ 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ 13. ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠨᠢᠮ᠎ᠠ 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 14. ᠪᠤᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ 1980 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ 15. ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠴᠢᠨᠠ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠴᠢ 16. ᠷᠠᠪᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠪᠠᠶᠠᠷ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 17. ᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢᠨ 18. ᠯᠤᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ 19. ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠪᠤᠷᠢᠴᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 20. ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢᠨ 21. ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠮ᠎ᠠ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 22. ᠶᠣᠩᠳᠣᠩ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠥᠯᠴᠢᠨ 23. ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠪᠤᠷᠢᠴᠢᠨ 24. ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 25. ᠣᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 26. ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠳ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 27. ᠮᠢᠲᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠪᠤᠵᠠᠪ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ 28. ᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠤ ᠭᠠᠨᠠ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠦᠬᠡᠷᠴᠢᠨ 29. ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠼᠧᠳᠡᠪᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 30. ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 31. ᠪᠠᠨᠳᠠᠩ ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 32. ᠠᠯᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠶᠢᠵᠢᠯ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 33. ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠨᠣᠷᠪᠠ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 34. ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠬᠴᠪᠰᠢ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 35. ᠮᠠᠨᠢᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2011 ᠷᠨᠳ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 36. ᠼᠧᠳᠡᠪᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 1. ᠭᠠᠨᠳᠣᠯᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ ᠪᠥᠬᠡ 2. ᠭᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᡀᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 3. ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ᠂ 4. ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ 5. ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ 6. ᠵᠢᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ 7. ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ 8. ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦᠮᠪᠡᠷᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ 9. ᠳᠠᠯᠠᠩᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠨᠭᠡᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ \ᠫᠠᠦ᠋ᠷᠯᠢᠹᠲ᠋ᠢᠩ\, 2011 ᠣᠨ 10. ᠪᠢᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠤᠪᠤᠳ᠂ ᠣᠳᠣᠨᠪᠥᠮᠪᠥᠭ 11. ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ 12. ᠴ᠃ ᠣᠳᠣᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ 13. ᠵᠢᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠠᠷᠭᠠᠯ \ᠵᠦ ᠳᠣ᠋ 2012 ᠣᠨ\ 14. ᠵᠢᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠵᠠᠩᠫᠠᠭᠮᠠ \ᠵᠦ ᠳᠣ᠋ 2012 ᠣᠨ\ 15. ᠰᠡᠷᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 16. ᠵ᠃ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 17. ᠴ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 18. ᠼᠡᠳᠡᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 19. ᠱᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 20. ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 21. ᠵ᠃ᠪᠠᠨᠽᠠᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 22. ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 23. ᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠣᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 1998 ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ 2012 ᠣᠨ 24. ᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠣᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠸᠣᠯᠧᠢᠪᠣᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ 2010 ᠣᠨ 25. ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ 1. ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ 1930 ᠣᠨ 2. ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 1932 ᠣᠨ 3. ᠯᠠᠮᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 1933 ᠣᠨ 4. ᠭᠠᠨᠳᠣᠯᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 1974, 1975 ᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ 4. ᠬᠣᠵᠢᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ 1932 ᠣᠨ 5. ᠪᠢᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ 1948, 1950 6. ᠪᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ 19527. ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 8. ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠳᠰᠣᠭᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 9. ᠭᠦᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 10. ᠳᠡᠯᠢᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠩᠳᠣᠩ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 11. ᠪᠠᠯᠵᠣᠷᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠭᠦᠪᠠᠲ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 1973 ᠣᠨ 12. ᠬᠠᠰ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 1977 13. ᠰᠡᠷᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 1995 14. ᠸᠠᠩᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ-ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ 2001 ᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ 15. ᠳᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠫᠦᠩᠰᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ 16. ᠸᠠᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠵᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 17. ᠣᠨᠠᠮᠰᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 18. ᠪᠠᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠣᠩᠳᠣᠩᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 19. ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠣᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 20. ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠪᠠᠲ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 21. ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠪᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 22. ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ 23. ᠵᠢᠯᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 24. ᠳᠡᠩᠰᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 25. ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 26. ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 27. ᠵᠠᠩᠴᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 28. ᠰᠡᠷᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 29. ᠪᠠᠲᠤ-ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 30. ᠣᠷᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠮ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 31. ᠼᠡᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠳᠣᠭ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 32. ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 33. ᠳᠠᠯᠠᠩᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 34. ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 35. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠨᠳᠣᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ\2012 ᠣᠨ\, ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 36. ᠬᠠᠯᠲᠠᠷᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠰᠢᠷᠠᠪ\2012 ᠣᠨ\, ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 37. ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠶᠢᠵᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ\ 38. ᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠯᠣᠴᠢᠮᠪ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 39. ᠮᠠᠭᠰᠠᠷᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 40. ᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 41. ᠳᠣᠩᠭᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 42. ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 43. ᠨᠪᠠᠭᠴᠠᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠴᠢᠳ 1. ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠶᠢᠨ ᠦ 195 8 2. ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠨᠳᠠᠩ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ 3. ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ 4. ᠳᠡᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ᠂ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ 5. ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ 6. ᠮᠢᠲᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠪᠤᠵᠠᠪ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ 7. ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷᠰ ᠲᠤ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ