ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ
ᠪᠠᠭ (8) ᠲᠠᠯᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠂
ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ᠂ ᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠲᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ᠂
ᠬᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 6,268 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 6,527 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1924 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ 17,3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬ᠃ᠳ᠃ km ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᡀᠠᠴᠢᠩᠸᠠᠩᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠣᠲᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠣᠷᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠲᠤᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠶᠠᠮᠤ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠮᠣᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤᠬᠠᠳᠠᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯᠤᠰᠤᠨ ᠬᠥᠯᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠳ᠂ ᠨᠦᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠯᠢᠪᠳᠧᠨ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠠᠴᠠ 217 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 777 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ 4639 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠥᠳᠥ ᠡᠪᠡᠰᠦᠴᠠᠷᠪᠠᠨᠪᠣᠩᠭᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷ ᠡᠴᠡᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠪᠡᠩᠬᠦᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

137,6 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠥᠰᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 15 ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠯᠠ᠃ᠰᠤᠩᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠭ᠃ᠫᠠᠭᠪᠠᠴ᠃ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠤᠲᠤᠭᠨ᠃ᠮᠠᠨᠦᠪᠠᠽᠠᠷᠴ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠵ᠃ᠸᠠᠨᠴᠢᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ