ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
(ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 19 ᠪᠠᠭ)
1. ᠵᠡᠰᠲᠦ
2. ᠣᠭ᠍ᠶᠤᠲᠤ
3. ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠨ
4. ᠬᠦᠷᠢᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
5. ᠤᠷᠲᠤᠪᠤᠯᠠᠭ
6. ᠰᠣᠭᠣᠳᠤ
7.ᠳᠡᠨᠵᠢ
8. ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠦ᠋ᠰᠠᠲᠦ
9. ᠱᠠᠩᠳᠠ
10. ᠨᠠᠷᠠᠨ
11. ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ
12. ᠪᠤᠯᠠᠭ
13. ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ
14. ᠭᠣᠪᠢᠯ
15. ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠳᠤ
16. ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ
17. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
18. ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
19. ᠶᠡᠬᠡᠵᠠᠯᠠᠭᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 208 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 83,379 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2010) [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 86,335 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2011)[2]
– ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 85,615 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.2%)[2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 7035 (7039)
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 61020
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ erdenet.mn
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠥᠪ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 380 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 26 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠨ ᠵᠡᠰᠮᠣᠯᠢᠪᠳᠧᠨ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠵᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ ᠪᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠩ ᠪᠥᠮᠪᠥᠯᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨᠢᠭᠢ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠬᠡᠪᠢᠰᠨᠢᠭᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 6000 ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ)
 2. ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ
 3.  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 4. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ
 5. ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ
 6. ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠰᠮᠣᠯᠢᠪᠳᠧᠨᠢᠢ ᠬᠥᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 1978 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ "ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ" ᠍ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 340 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 180 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 60 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠮᠥᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ 140 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ-ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠤᠱᠺᠢ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠱ᠃ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠠᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 19 ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠴᠠᠬᠤᠨ᠂ Eagle, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ [3] [4][5] [6][7]
1975
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1979
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1981
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1985
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1989
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1994
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2000
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
2003
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2006
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2008
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2011
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
4,100 31,900 38,700 45,400 56,100 63,000 68,310 78,882 83,160 86,866 92,000

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ (ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ)
 2. 2.0 2.1 ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ 2011 ᠤᠨ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ
 3. National Statistical Office[1]
 4. National Economy of the Mongolian People's Republic (1921 - 1981), Ulaanbaatar 1981
 5. , GeoHive: Global Statistics, [2]
 6. Population Statistics: historical demography [3]
 7. Mongolia City Development Strategies for Secondary Cities [4]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ