ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Tov.gif ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ____ км² (_/27) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ
2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 4,511 ᠬᠦᠮᠦᠨ (6/27) ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠲ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ.
2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ 112 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮ (16/27) ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂
ᠮᠥᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ 1,113 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮ (5/27) ᠵᠠᠷᠤᠵᠠᠢ᠃[1]
2011 ᠣᠨ ᠤ 279,704 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ (1/27) ᠨᠢ
ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠭᠳᠠᠪᠠᠯ 62.00 (_/27) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[1]
ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 64.6% (820/1270) ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃[1]
_____ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 302.4 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 216 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 259 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ E119°49’-N47°09’ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ-ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠲᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ 1500-2000 ᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠡᠪᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠯᠦᠸᠢ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ᠂ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ , ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ-ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 6,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ (ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ)[2]
2002 2003 2004 2005 2006 ᠣᠯᠣ 2007 2008 2009 2010 2011
5,734 5,404 5,015 5,006 5,009 5,010 4,586 4,550 4,470 4,511

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

== ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 7 ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ==

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠶᠠᠩ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ТАА ᠍ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡᠪᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠨᠴᠡᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠲ᠃ ᠰᠦᠷᠢᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠫ᠃ᠪᠠᠽᠠᠷᠷᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠴ᠃ᠪᠠᠳᠳᠡᠯᠭᠡᠷ

== ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ 10 ==

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠮᠢᠳᠳᠣᠷᠵᠢ , ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠣᠳᠠᠰᠢ , ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳ᠃ᠳᠣᠯᠭᠣᠷᠵᠠᠪ ᠰ᠃ᠪᠠᠪᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠭᠷᠣᠨᠣᠮᠢᠴᠢ᠎ᠠ᠃ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠃ᠳᠠᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ᠱ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠮᠪᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠭ᠃ᠡᠭᠦᠷᠴᠣᠯᠮᠣᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴ᠃ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ


ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠵᠠᠪ᠂ᠴᠦᠯᠲᠦᠮ᠂ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ᠂ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠣᠷᠫᠤᠶᠢᠰ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢ , ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠵ᠃ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠠᠩᠴᠢᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠎ᠡ᠃ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠳᠣᠭ ᠵ᠃ᠳᠣᠷᠵᠢᠫᠦᠷᠪᠦ᠂ ᠭ᠃ᠲᠡᠮᠦᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠰᠫᠦᠨᠴᠠᠭ᠂ ᠲ᠃ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠲ᠃ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳ᠃ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠴ᠃ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠴ᠃ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ/, ᠳᠣ᠋.ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ / ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ/, ᠴ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠮᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠪ᠃ᠨᠠᠴᠤᠭ᠂ ᠭ᠃ᠳᠠᠷᠠᠮᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠪ᠃ᠪᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠢ᠂ ᠪ᠃ᠵᠡᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠷ᠂ ᠽ᠃ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠲ᠂ ᠳ᠃ᠭᠦᠨᠦᠪᠠᠽᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨᠳᠤᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠪ᠂ ᠳ᠃ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠪᠠᠽᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠷᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ- ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠪᠤᠷᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ 13, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 7, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ 27, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ 3, ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠰᠤᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢᠲ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
  2. ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ