ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦᠷᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦᠷᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ 5 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ (ᠱᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠷᠵᠠᠩ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ-ᠤᠰᠤ) ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 1931 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠍ ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 61 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ 1461 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ 268,5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 2431 ᠭᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ᠂ 273 ᠭᠠ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1182-4208 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠥᠯᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ 90 ᠭᠠᠷᠤᠢ km ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ 110 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠵᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠬᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ 60 ᠍ ᠍ ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ km ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ᠂ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ᠂ ᠵᠣᠩᠰᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠰ᠂ ᠣᠭᠶᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ᠂ ᠵᠡᠰ ᠮᠣᠯᠪᠢᠳᠧᠨ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠶᠠᠩᠭᠢᠷᠢᠷᠪᠢᠰᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠬᠢᠷᠰᠠᠮᠠᠨᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠶᠡᠩ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠤᠨᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠤᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠤᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠣᠯᠣᠲᠠᠰᠪᠦᠷᠭᠦᠳᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠᠱᠣᠩᠬᠣᠷᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭᠠᠬᠤᠤᠨ᠎ᠠᠬᠣᠩ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡᠢᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠪᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠳᠠᠭᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢᠬᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷᠲᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡᠲᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠬ᠎ᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠬᠤᠰᠤᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 150 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠵᠣᠰᠣᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠣᠪᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠰᠠᠷᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

645 ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ 3375 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 89% ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠦᠳᠡ᠂ 11% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠺ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠶᠠ᠃ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ -МУГТ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ
  • ᠳ᠃ᠮᠠᠰᠢᠯᠠᠢ - ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
  • ᠯᠠ᠃ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ - 《ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》 ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
  • ᠲ᠃ᠠᠮᠤᠷᠲᠦᠪᠰᠢᠨ - ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ