ᠡᠷᠯ ᠮᠣᠩᠷᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠸᠧᠷᠨᠤᠨ ᠡᠷᠯ ᠮᠣᠩᠷᠣ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Vernon Earl Monroe, 1944 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠤ ᠫᠧᠨᠰᠡᠯᠸᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠲᠤᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠠᠯᠠ ᠳᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠦᠺᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠷᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 24.3 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 4.3 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 5.7 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ 1968 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1973 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠯᠲᠠ ᠹᠷᠧᠢᠽᠧᠷᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠢᠳᠢᠹᠢᠯ ᠵᠧᠺᠰᠣᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠷᠣ 15.5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 3.8 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 3.3 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 31.6 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠂ 56 (1968 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ).

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1967 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1972-1973 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ