ᠡᠷᠧᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠷᠧᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ
080603 Derdiyok.jpg
ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠷᠧᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1988 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1988-06-12) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠸᠢᠰᠪᠠᠽᠧᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.91 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠢᠧᠷ 04
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ9
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1994–2004ᠣᠯᠠᠳᠠ ᠪᠤᠸᠠᠵᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2006ᠣᠯᠠᠳᠠ ᠪᠤᠸᠠᠵᠠ18(10)
2006–2009ᠪᠠᠽᠧᠯ63(17)
2009–2012ᠪᠠᠢᠧᠷ 0490(25)
2012–ᠬᠣᠹᠹᠧᠨᠬᠠᠶᠢᠮ19(1)
2013–2014ᠪᠠᠢᠧᠷ 04 (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)10(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠰᠸᠢᠰ (19-)7(7)
2007–2009ᠰᠸᠢᠰ (21-)7(8)
2008–ᠰᠸᠢᠰ45(8)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠡᠷᠧᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ (ᠲᠦᠷᠺ ᠪᠡᠷ Eren Derdiyok, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠠᠽᠧᠯ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠹᠹᠧᠨᠬᠠᠶᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠸᠠᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠽᠧᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠽᠧᠯ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 36 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 10 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ ᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃[2]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨᠢᠢ ᠪᠠᠢᠧᠷ 04 ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ ᠲᠠᠢ 4 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠹᠹᠧᠨᠬᠠᠶᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠧᠷ 04 ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ (7 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ 7 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ (6 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ 8 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ-2008 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢ 5:3 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠧᠷᠳ᠋ ᠍ ᠦᠣᠺ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺ ᠬᠢᠪᠡ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠽᠧᠯ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Derdiyok, Eren (German). kicker.de. 3 October 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Toon open talks with Swiss star

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ