ᠡᠷᠢᠺ ᠬᠠᠷᠨᠳᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠡᠷᠢᠺ ᠬᠠᠷᠨᠳᠧᠨ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1983 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1983-04-14) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠺᠶᠣᠷᠯᠢᠨ ᠢ
Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠺᠶᠣᠷᠯᠢᠨ ᠢ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ 2013 ᠺᠶᠣᠷᠯᠢᠨ ᠢ

</div></th></tr> </table> ᠡᠷᠢᠺ ᠬᠠᠷᠨᠳᠧᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Eric Harnden, 1983 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤ ᠰᠧᠨᠲ ᠮᠠᠷᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2014[1]) ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠶᠣᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠬᠠᠷᠨᠳᠧᠨ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠺᠶᠣᠷᠯᠢᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠃[2]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]